Baterky

Baterky je nutné odovzdať do zbernej nádoby vo vestibule supermarketu Coop Jednota v centre obce. Obsahujú rôzne nebezpečné chemikálie, ktoré by pri rozklade na skládke prenikali do pôdy a ničili naše životné prostredie. Takto je zabezpečená ich bezpečná likvidácia.